Đơn đăng ký dự thi viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ

Thí sinh cần tham khảo hướng dẫn khai đơn đăng ký dự thi tại đây